GreenBuddies

Greenbuddies a rozvoj pozemních solárních projektů

Co nabízíme?

Rozvoj výstavby solárních elektráren

 

Komplexní řešení a udržitelný rozvoj v solární energetice

 

Greenbuddies Energy CZ se zaměřuje na komplexní přístup v oblasti solární energetiky, pokrývající vše od vyhledávání projektů až po jejich úspěšný development. Zavázali jsme se k dlouhodobé spolupráci a budování partnerství založených na vzájemné důvěře, férovosti a spolehlivosti. Naše řešení jsou vždy šetrná k přírodě, což zahrnuje i vyloučení skrývky ornice a vytváření dočasných staveb, které jsou integrovány do okolního prostředí s důrazem na ozelenění areálu.

 

Respekt k místním komunitám a životnímu prostředí

 

Při realizaci projektů se zaměřujeme na to, aby nedocházelo k nadměrnému provozu, hluku, emisím, ani světelnému znečištění. Kromě toho, že pečujeme o přírodu, podporujeme i místní obecní projekty různými způsoby přinášejícími benefity pro obyvatele dané obce.

 

Finanční podpora obcí a vlastníků pozemků

 

Veškerá rizika rozvoje solární elektrárny, zejména v průběhu povolovacího procesu neseme my. Majitelům pozemků poskytujeme stabilní finanční příjem, obcím nabízíme finanční podporu využitelnou pro místní komunity. Preferujeme model, kdy pozemek zůstává ve vlastnictví majitele, po skončení projektu ho lze nadále využívat ke svému původnímu účelu, neprovádíme skrývku ornice.

 

Odbornost a finanční stabilita

 

Díky silnému finančnímu zázemí naší investorské firmy a rozsáhlému know-how a zkušenostem v oboru, jsme schopni nabízet řešení přizpůsobená specifickým potřebám a požadavkům každého projektu. Naše firma neustále hledá nejlepší a nejefektivnější řešení na míru, aby zajistila úspěch a udržitelnost každého solárního projektu.

 

 

Solární energie, fotovoltaické řešení, rozvoj solárních projektů

Odkupujete pozemky pro solární parky či nikoliv?

Pozemky vhodné pro fotovoltaiku většinou nechceme vlastnit, ale snažíme se s jejich majiteli domluvit na časově omezeném využití, typicky na dobu 30 let. Majitelům pozemků poskytujeme stabilní finanční příjem ve formě dlouhodobého nájmu. Námi navrhované FVE projekty jsou koncipovány jako stavby dočasného charakteru. Po skončení projektu se pozemek vrací ke svému původnímu účelu. Používáme tzv. “právo stavby”.  

 

Benefity z fotovoltaiky pro obec a její obyvatele

 

Výstavba fotovoltaického projektu přináší řadu benefitů pro okolní obce, které mohou získat finanční podporu pro své projekty a přispět tak k rozvoji vztahů s místními komunitami.

 

Veškerá rizika rozvoje solární elektrárny, zejména v průběhu povolovacího procesu neseme my. Obcím nabízíme finanční podporu využitelnou pro místní komunity. Preferujeme model, kdy pozemek zůstává ve vlastnictví majitele, po skončení projektu ho lze nadále využívat ke svému původnímu účelu.
 

Jaké pozemky jsou vhodné pro výstavbu fotovoltaických elektráren?

Pro fotovoltaické projekty hledáme pozemky o rozloze 4 hektary a větší, s bonitací 3, 4, 5. Vhodné jsou rovinaté pozemky, orientace na jih není nutná, často se může jednat o brownfieldy, plochy na okrajích měst, okraje logistických parků, pozemky podél dálnic apod. Pozemky mohou být obdělávány.  

 

Každý pozemek je posouzen osobní návštěvou na lokalitě.  

 

Jak velká fotovoltaická elektrárna vznikne na mém pozemku?  

 

Orientačně se dá říci, že na 1 hektar pozemku lze umístit 1 MWp fotovoltaické instalace.  

Jak se zachází s pozemky, na kterých se staví FVE?

 

Ochrana půdy během umístění solárů

 

Zatravnění areálu bude mít na půdu pozitivní efekt. Během využití pozemku pro fotovoltaiku se sníží ohrožení půdy erozí, lépe se také bude v krajině vsakovat a zadržovat voda. Vhodnou směsí rostlin dosáhneme zlepšení kvality půdy také pro budoucí zemědělské využití. V případě zemědělsky využitelné lokality neprovádíme tzv. skrývku ornice a půda tak není nijak znehodnocena a po dožití solární elektrárny je možné na pozemku opět bez omezení hospodařit. Po čas, kdy je na pozemku umístěna FVE udržujeme zeleň, která se na něm nachází. Nepoužíváme chemické postřiky.  

 

Ohleduplnost FVE ke krajině a okolí

 

Projekty jsou vždy navrženy tak, aby byly z okolí co nejméně viditelné. Kolem elektrárny je vysazena vhodná zeleň, aby co nejvíce zapadala do okolní krajiny. 

 

Příroda a fotovoltaika

 

Areály fotovoltaiky jsou šetrné k přírodě, vhodné kupříkladu pro pastvu ovcí nebo pro umístění a chov včelstev. Vysázená zeleň podporuje lokální druhovou rozmanitost. Areál bude oplocen tak, aby byl umožněn volný pohyb drobné zvěře. 


Fotovoltaika je bezpečná technologie

 

Fotovoltaické parky nevydávají žádný hluk ani nezpůsobují světelné znečištění. Při jejich provozu a údržbě není použita žádná chemikálie a naopak je kladen velký důraz na bezpečnost. 
 

V čem spočívá právo stavby?

Věcné právo jiné osoby (stavebníka) mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu, tj. užívat pozemek za účelem realizace stavebního záměru, výstavby, právo postavit, užívat, provozovat, pronajímat, opravovat a brát užitky za stavby, jakožto i stavbu případně zničit. Zřizuje se smlouvou, vydržením nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci a vzniká vkladem do katastru nemovitostí. Jedná se o dočasný právní vztah - nesmí být zřizováno na více než 99 let. 

 

V našich projektech je právo stavby zřizováno po dobu životnosti FVE - většinou na 30 let, po tuto dobu má majitel pozemku zajištěn pravidelný příjem.   

K čemu vlastně potřebuje Česká republika pozemní solární parky?

Těch důvodů je několik, mezi dva hlavní patří cena za vyrobenou MWh a celkový výkon. Střešní fotovoltaické elektrárny, ať již na rodinných domech, veřejných budovách nebo velkých halách a továrnách dávají určitě smysl, ale to nebude stačit. Česká republika významně zaostává za ostatními zeměmi EU z hlediska absolutního výkonu solárních elektráren i z hlediska podílu vyrobené elektřiny z tohoto typu zdroje. Solární elektřina dnes patří k nejlevnějším zdrojům a pozemní solární elektrárny jsou potom významně efektivnější a tedy i levnější na jednu vyrobenou MWh než elektrárny střešní nebo jiné zdroje energie.  

 

Česká ekonomika je hodně orientovaná na průmysl, který je v porovnání s ostatními zeměmi i poměrně energeticky náročný. Pokud chceme být konkurenceschopní, potřebujeme dostatek cenově efektivních zdrojů. Je potřeba vybudovat síť různých zdrojů obnovitelné energie, solární parky mohou v tomto naprosto zásadně pomoci. Do budoucna bude možné je brát jako dostupný zdroj v rámci chystané komunitní energetiky.  

 

Provozování obnovitelných zdrojů také zajišťuje decentralizaci energetiky a zvyšuje tak energetickou bezpečnost země i snížení závislosti na ostatních státech, nedemokratických režimech i velkých hráčích na trhu s energiemi.

Kdo zajistí ukončení provozu, likvidaci a odvoz instalované FV technologie?

Provozovatel fotovoltaické elektrárny na svoje náklady.  

O Greenbuddies Energy CZ

Greenbuddies Energy CZ s.r.o. je česká společnost, která se specializuje na rozvoj velkých pozemních solárních projektů po celé České republice. Naše existence je výsledkem úspěšného spojení mezi domácím lídrem v oboru, skupinou Greenbuddies, a zkušeným francouzským investorem Langa International, která má ve svém portfoliu aktuálně celkem 3.5 GWp projektů v různých fázích developmentu po celém světě. 

 

Toto partnerství nám umožňuje spojit hluboké znalosti lokálního českého trhu s mezinárodní expertízou a zkušenostmi.

 

Greenbuddies tvoří tým předních expertů v oboru solární energetiky. Naši specialisté pracují s nejnovějšími technologiemi a přinášejí inovativní řešení v rámci celého spektra našich projektů. 
Skupina působí v 17 zemích Evropské Unie a celkem zaměstnává více než 95 odborníků. Od roku 2017 instalovala projekty o celkové instalované kapacitě více než 1 GWp.
 

Tyto úspěchy jsou důkazem naší schopnosti realizovat velké projekty a přispět k udržitelné energetice. V Greenbuddies jsme zavázáni k podpoře udržitelného rozvoje a inovacím, které pomáhají směřovat budoucnost solární energetiky.

 

 

GreenBuddies
Shining since
4 500 000 000 B.C.
Phone
+420 736 644 444
Email
Office address
Greenbuddies, s.r.o.
Mendíků 1396/9
140 00 Prague 4
Czech Republic
Greenbuddies Group