GreenBuddies

Solární carporty - moderní způsob využití parkovacích ploch

Solární carporty - moderní způsob využití parkovacích ploch

Carport

31.05.2023

Bylo by jistě nošením dříví do lesa dlouze popisovat co je solární carport. Toto moderní řešení pro smysluplnější využití parkovišť jako zdroje čisté energie, které zároveň efektivně chrání vozidla a osoby, eventuálně další technologii před nepříznivými vlivy počasí, jsou odborné - a dnes už do značné míry i laické - veřejnosti dostatečně známé.

Již jsme také popisovali různá technické řešení, způsoby kotvení carportů apod., takže toto téma není předmětem dnešní úvahy. Co pro nás zajímavé rozhodně je, že v mnoha zemích jsou tyto struktury podporovány vládními programy, které nabízejí dotace nebo daňové úlevy pro majitele nemovitostí, kteří se rozhodnou investovat do solárních technologií. V některých zemích mohou být majitelé fotovoltaických carportů také oprávněni prodávat nadbytečnou energii do sítě a získávat tak dodatečný příjem. Když se podíváme na situaci v zemích EU, lze konstatovat, že vybrané země, např. Francie, Německo a Rakousko přijaly legislativu podporující výstavbu fotovoltaických carportů, a jsou tak ostatním unijním členům příkladem.

 V Německu nabízí vládní program KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) finanční podporu pro výstavbu fotovoltaických přístřešků. Program nabízí nízkoúročené půjčky pro fyzické osoby, firmy a místní samosprávy, které chtějí investovat do solárních technologií, včetně fotovoltaických carportů. Dále je možné využít daňové úlevy pro výstavbu fotovoltaických carportů, které jsou v Německu dostupné fyzickým osobám i firmám.

Charging an electric car

 V Rakousku existuje podobný program nazvaný "Klimafonds-Förderaktion", který nabízí finanční podporu pro výstavbu fotovoltaických carportů a dalších obnovitelných zdrojů energie. Program je k dispozici fyzickým osobám, firmám i obcím, a nabízí dotace a půjčky s nízkým úrokem.

Oba programy mají za cíl podpořit výstavbu fotovoltaických carportů a dalších solárních technologií a tím přispět k ochraně životního prostředí a snížení emisí skleníkových plynů.

Je třeba zdůraznit, že podpora pro fotovoltaické carporty se může lišit v závislosti na konkrétních podmínkách a výši investice, a proto je nutné konzultovat podmínky s místními úřady nebo odborníky na obnovitelné zdroje energie.

Výstavba systému solárního přístřešku je skutečný stavební projekt, který zahrnuje řadu činností a prací jak v přípravné a povolovací, tak i realizační fázi. Mezi klíčové patří:

 

 • Přípravné inženýrské práce - popis nutných úprav pokud jde o parkování, přeložky sítí či nové sítě, úpravy zeleně, úprava komunikací, vztah stavebního záměru k existujícími územnímu plánu, koncept dopravního řešení, vyvedení elektrického výkonu a smlouva o připojení, dotační agenda, apod.
 • Vybudování základů - carport musí být umístěn na pevné základové konstrukci. Zpravidla se jedná o betonovou desku, která je dostatečně velká a pevná pro upevnění sloupů. Někdy jsou základy umístěny na pylonech, které jsou zatlučeny či vyvrtány do země a často zpevněny betonovým lůžkem.
 • Instalace vzpěr - vzpěry musí být upevněny na základové desce. Většinou jsou použity kovové sloupy nebo sloupy z lamelového dřeva.
 • Instalace nosníků - nosníky jsou umístěny mezi sloupy a slouží jako podpěra pro solární panely.
 • Elektrické práce - solární panely musí být připojeny ke střídači, který transformuje stejnosměrný proud z panelů na střídavý proud použitelný pro investora. Kabely musí být adekvátně dimenzovány a propojeny s existujícím elektrickým systémem.
 • Zemní práce - pokud je to nutné, mohou být vykopány příkopy pro elektroinstalace, propojení s existujícím elektrickým systémem klienta nebo pro odvod srážkových vod.
 • Úpravy terénu - po dokončení instalace mohou být nutné úpravy terénu, jako restaurování původních parkovacích ploch, zatravnění okolí carportu nebo výsadba stromů a keřů.
Carport řešení pro elektrické vozy od Greenbuddies

Tyto práce vyžadují přirozeně odborné znalosti a zkušenosti, proto se doporučuje, aby byly prováděny odborným personálem, který má zkušenosti s výstavbou fotovoltaických carportů.

 

A jak vypadá typický postup, který Greenbuddies uplatňují v případě zájmu připravit a zrealizovat projekt solárního systému s carporty? Pojďme si jej zjednodušeně zobecnit (i když pochopitelně každý projekt je do určité míry jedinečný):

 • příjem poptávky investora, zjišťování vstupních podkladů (lokalita, požadovaný rozsah, místní podmínky, existující infrastruktura, plány parkoviště, charakter uplatnění elektřiny vyrobené v budoucnu elektrárnou (vlastní spotřeba, akumulace, přetoky do distribuční soustavy apod.), stav existujících povolení, preferované řešení nadzemní konstrukce, požadavek na nabíjecí stanice či bateriové úložiště, řešení odvodňovacího systému atd.
 • Greenbuddies Charging (GBCh) pak vypracuje ve spolupráci s dodavateli carportové konstrukce a solárních komponent odborný odhad celkové ceny konkrétního řešení rozpadnuté na klíčové položky, tj. přípravu technicko-ekonomické studie, přípravu podkladů a obstarání chybějících povolení případně dotací a vlastní realizace (zřízení staveniště, mechanické konstrukce, návrh základů a způsobu ukotvení carportu, výkopové a elektroinstalační práce, ceny jednotlivých materiálových komponent apod.)
 • diskuse s klientem, zda výše investice odpovídá jeho představám; pokud ano: 
 • zasmluvnění s klientem fázi engineeringu a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o dílo
 • v tomto bodě již začíná klientem placená fáze poskytnutí detailních inženýrských služeb: vypracování technicko-ekonomické studie, přesnější výpočet statiky a dimenzí nadzemní konstrukce na základě provedených geologických testů podloží, detailnější návrh technického řešení vlastní FVE, případně nabíjecích stanic a bateriového úložiště, příprava veškerých podkladů pro stavební řízení, vyvedení výkonu budoucí FVE, dopravní a požárně-bezpečnostní řešení, dotace, apod.
 • zahájení stavebního řízení jménem investora
 • vypracování detailní prováděcí dokumentace stavby a FVE
 • na základě prováděcí dokumentace a výkresů výměr je možno stanovit finální cenu řešení
 • podpis smlouvy o dílo s obvyklými náležitostmi (předmět plnění, práva a povinnosti obou stran, cena a platební podmínky, záruky atd.)
 • vlastní realizace

 

Klíčem k úspěchu a upřímně řečeno i oblastí, se kterou naši zákazníci a následně i my v Greenbuddies nejvíce bojujeme, je dostupnost a kompletnost existující dokumentace investora. Často jsme postaveni před nelehký úkol získávat chybějící či neúplnou dokumentaci v archivu příslušného stavebního úřadu. Druhým důležitým faktorem úspěchu je pak dobrá komunikace mezi investorem a dodavatelem. Jedině pokud obě party táhnou za stejný provaz a mají společný cíl, se lze vyrovnat se všemi známými i nečekanými nástrahami celého díla.

Na závěr zbývá ještě zdůraznit, že realizace systémů solárních carportů provádíme i v zahraničí, kde většinou v přípravné fázi spolupracujeme s lokálními odbornými firmami.

Pokud tedy přemýšlíte o solárním carportu pro vaše parkoviště či před váš výrobní nebo logistický areál, neváhejte se na nás obrátit!

Blog

Blog

V našem Greenbuddies newsletteru vám každý měsíc přinášíme tipy a zajímavosti nejen o fotovoltaice a nabíjecí infrastruktuře obecně. Dozvíte se novinky o našich projektech, spolupracích, ale i interním životě Greenbuddies. A mnohem víc!

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy and Terms of Service apply.
GreenBuddies
Shining since
4 500 000 000 B.C.
Phone
+420 736 644 444
Email
Office address
Greenbuddies, s.r.o.
Mendíků 1396/9
140 00 Prague 4
Czech Republic
Greenbuddies Group