GreenBuddies

Povolování FVE podle nového stavebního zákona od 1. 7. 2024

Povolování FVE podle nového stavebního zákona od 1. 7. 2024

Consulting
Pozemní instalace
Střešní projekty

15.07.2024

Od 1. 7. 2024 je platný a účinný nový stavební zákon č. 283/2021 v celém svém rozsahu. Mezi cíle, které si tvůrci nového SZ stanovili, je zjednodušit a zrychlit proces povolování staveb. Zákon přináší mnoho změn a novinek, na které se v tomto článku podíváme optikou povolování fotovoltaických elektráren.

Nový stavební úřad – DESÚ 

V první řadě je třeba zmínit, že byl zřízen nový stavební úřad s názvem Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ), který mimo jiné vykonává působnost stavebního úřadu ve věcech vyhrazených staveb, tedy klíčových staveb dopravní a energetické infrastruktury. Jedná se např. o stavby dálnic, drah, civilní letecké stavby, ale také o výrobny elektřiny využívající energii slunečního záření s celkovým instalovaným elektrickým výkonem výrobny elektřiny nad 5 MW.

Kategorizace staveb podle nového SZ

Ke zjednodušení a přehlednosti povolovacích procesů přispívá kategorizace staveb dle jejich druhu, která určuje, jestli je potřeba stavbu povolovat či nikoliv a pod jaký stavební úřad spadá. Stavby jsou rozdělené do kategorií: drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní. V přílohách č. 1 až 3 jsou jednotlivé stavby přesně vypsané. Dle této kategorizace lze jednoduše říct, že:

  1. FVE do 50 kW – nepotřebují žádné povolení
  2. FVE od 50 kW do 5 MW – vyžadují povolení Krajského stavební úřadu
  3. FVE nad 5 MW – vyžadují povolení, které vydává DESÚ

Nově jen jedno stavební povolení

Nový stavební zákon slučuje a zjednodušuje druhy povolení. Již není potřeba vést samostatné územní řízení a stavební řízení. Sloučení těchto dvou řízení nám umožňoval již starý stavební zákon ve formě tzv. "společného povolení". Přesto bylo ale vždy potřeba nejdříve identifikovat jaký druh povolení je pro danou stavbu třeba (územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení, stavební povolení atd.). Nyní je druh povolení převážné části staveb zredukován na povolení záměru, které bude také jediným druhem povolení pro stavbu fotovoltaických elektráren.

Úřady nově poskytují tzv. předběžnou informaci

Velmi šikovným nástrojem je tzv. předběžná informace, kterou nyní kromě stavebních úřadů mohou vydávat také dotčené orgány. Na žádost stavební úřad nebo dotčený orgán poskytne do 30 dnů informaci o podmínkách využívání území, nezbytnosti povolení záměru a jeho kolaudace, o dotčených orgánech, o nezbytnosti vyjádření nebo závazného stanoviska dotčeného orgánu a o tom, podle jakých hledisek bude posuzovat žádost o vydání vyjádření, závazného stanoviska či rozhodnutí.

Digitalizace stavebního řízení

Jedním z cílů změny SZ byla také digitalizace povolovacích procesů. Za tímto účelem je od 1. 7. 2024 zprovozněn Portál stavebníka, přes který probíhá veškerá komunikace se stavebními úřady. Do portálu se lze přihlásit přes identitu občana. Probíhá zde celé stavební řízení od podání žádosti až po nabytí právní moci rozhodnutí.

Elektronické autorizační razítko

Za účelem nahrání elektronické dokumentace do portálu stavebníka je potřeba ji autorizovat elektronickým razítkem. Autorizovaní inženýři si toto razítko musí bezpodmínečně opatřit.

Nevýhoda stavebního řízení na začátek

Nejen stavebníci, ale také úředníci se musí se všemi novinkami naučit pracovat. Proto je v přechodných ustanoveních nového stavebního zákona zakotvena možnost prodloužení lhůt veškerých řízení na dvojnásobek, a to u všech řízení zahájených podle nového SZ až do konce roku 2024.

Příklad z praxe

Na příkladu střešní fotovoltaické elektrárny o velikosti cca 500 kW je možné si ověřit, jaký bude rozdíl v řízení podle starého stavebního zákona vs. nový stavební zákon. I nadále bude potřeba zpracovat dokumentaci a získat vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury a závazná stanoviska dotčených orgánů. Místo toho, abychom vše osobně či poštou doručovali do podatelny konkrétního stavebního úřadu, můžeme žádost i s přílohami jednoduše předat v elektronické formě přes portál stavebníka.

Není-li součástí žádosti vyjádření nebo závazné stanovisko vyžadované stavebním zákonem nebo jiným právním předpisem, stavební úřad si je sám vyžádá u dotčeného orgánu. Vyžádáním se běh lhůty pro vydání rozhodnutí staví až do doby vydání vyjádření nebo závazného stanoviska. Obdobně jako se v případě starého stavebního zákona přerušilo stavební řízení a žadatel byl vyzván k doplnění chybějících náležitostí.

Správní lhůty se v tomto případě nemění tedy do 30 dnů by měl dotčený orgán zaslat svoje stanovisko, ve zvlášť složitých případech se tato lhůta prodlužuje na 60 dnů. 

Pokud je podaná žádost bez vad, stavební úřad vydává rozhodnutí o povolení záměru ve lhůtě do 60 dnů od zahájení řízení. Na této lhůtě se oproti původnímu stavebnímu zákonu nic nemění. Nemůžeme ale opomenout možnosti prodloužení lhůty na 90 dnů ve zvlášť složitých případech nebo je-li nařízeno ústní jednání a až na 120 dnů v případech s velkým počtem účastníků. Do harmonogramu je třeba také započítat 15 dní pro nabytí právní moci rozhodnutí.

Prováděcí vyhlášky nového stavebního zákona

Ministerstvo pro místní rozvoj průběžně vydává prováděcí právní předpisy k novému stavebnímu zákonu. K 1. 7. 2024 jsou účinné následující vyhlášky: 

  • Vyhláška č. 130/2024 Sb. o stanovení obecních stavebních úřadů
  • Vyhláška č. 149/2024 Sb. o provedení některých ustanovení stavebního zákona
  • Vyhláška č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu 
  • Vyhláška č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb
Blog

Blog

V našem Greenbuddies newsletteru vám každý měsíc přinášíme tipy a zajímavosti nejen o fotovoltaice a nabíjecí infrastruktuře obecně. Dozvíte se novinky o našich projektech, spolupracích, ale i interním životě Greenbuddies. A mnohem víc!

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy and Terms of Service apply.
GreenBuddies
Shining since
4 500 000 000 B.C.
Phone
+420 736 644 444
Email
Office address
Greenbuddies, s.r.o.
Mendíků 1396/9
140 00 Prague 4
Czech Republic
Greenbuddies Group